محصولات
جستجو

شاخص رطوبت
رطوبت

شاخص رطوبت
شاخص رطوبت (به اختصار humidex) شاخصی است که توسط هواشناسان کانادایی استفاده میشود و بیان میکند که یک فرد متوسط , دمای هوا را چگونه حس میکند
 
در این شاخص دو عامل حرارت و رطوبت هوا در نطر گرفته میشود. این شاخص یک کیمیت بدون واحد بوده و معادل دمای خشک بر مبنای سلسیوس است. به عنوان مثال، اگر دما ۳۰ درجه سلسیوس بوده و شاخص رطوبت معادل ۴۰ باشد، میتوان نتیجه گرفت که دمای احساس شده توسط فرد در این رطوبت معادل ۴۰ درجه سلسیوس در شرایط خشک است.
 
با توجه به داده های سازمان هواشناسی کانادا اگر این شاخص حول و حوش ۳۰ باشد باعث"اندکی احساس ناراحتی" میشودو چنانچه شاخص حدود ۴۰ باشد "احساس ناراحتی بیشتری" حس شده و اگر این شاخص به حدود ۴۵ برسد خطر سکته قلبی فرد را تهدید میکند. فرمول فعلی برای تعیین این شاخص توسط JM Masterton و FA Richardson از سازمان خدمات جوی کانادا در سال ۱۹۷۹ معرفی شد.
 
 
 
 
منابع
 
    ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Humidex
    ↑ http://climate.weatheroffice.gc.ca/prods_servs/normals_documentation_e.html
 
 
 
شاخص رطوبت,رطوبت,رطوبت نسبی,حرارت,