محصولات
جستجو

مه (ابر)
رطوبت

مه (ابر)
مه، بخار آب متراکمی است که در نزدیکی سطح زمین و عموماً در فصل‌های سرد سال تشکیل می‌شود.
 
نحوه تشکیل مه
 
بوجود آمدن مه، مستلزم اشباع هوای اطراف زمین از بخار آب و کمتر بودن دمای هوای اطراف زمین نسبت به سطح زمین است.
مه,ابر,