محصولات
جستجو

میزان رطوبت هوا در نقاط مختلف ایران
رطوبت هوا

میزان رطوبت هوا در نقاط مختلف ایران

میزان رطوبت هوا در نقاط مختلف ایران

 
 
دريا عامل تعيين‌کننده رطوبت هواى يک ناحيه مى‌‌باشد چه ميزان رطوبت هوا در نقاط مختلف نسبت به نزديکى يا دورى از دريا فرق مى‌کند، هر قدر از کرانه‌ها دور شويم ميزان نم هوا کمتر مى‌شود و هم به‌نوبه خود در دماى هواى
 
مجاور درياها مؤثر است چه بر اثر وجود نم گرماى سخت تابستان و سرماى شديد زمستان تعديل مى‌شود.
 
 
قدرت جذب رطوبت هوا در جلگه‌ها بيش از ارتفاعات است چنانچه مقدار رطوبتى که هوا در ارتفاع ۲۰۰۰ مترى جذب مى‌کند ۱/۲ مقدارى است که در کنار دريا و ۴/۱ مقدارى است که در ارتفاع ۴۰۰۰ مترى جذب مى‌نمايد.
 
 
ايران با دو دريا مجاور است در شمال درياى خزر، در جنوب خليج‌فارس و درياى عمان. رطوبت هوا در دماى جلگه‌هاى کناره درياى خزر اثر بسيار دارد گرما و سرماى سخت آن را تعديل مى‌کند، هرچه قدر از کرانه‌ها به‌طرف مرکز
 
فلات نزديک شويم ميزان آن کمتر مى‌شود تا جائى‌که در قسمت‌هاى داخلى از اين نظر عامل تعديل‌کننده مؤثرى به‌شمار نمى‌رود. اگر در بعضى از قسمت‌هاى داخلى ايران ارتفاعات منفرد با جذب رطوبت وسيله بادهاى مرطوب يا به‌علت
 
ارتفاعى که دارند به‌طور محدود به تعديل دما کمک مى‌کنند ولى اراضى شنى و ماسه‌اى در عوض به‌طور قابل ملاحظه‌اى در تشديد دماى هوا و تفاوت آن در شب و روز مؤثر مى‌باشد.
 
 
 
نقشه رطوبت ایران
 
 
در سواحل درياى خزر ميزان رطوبت نسبى زياد است بر اساس آمار مندرج در سالنامه آمارى سال ۱۳۵۶ در ساعت ظهر در انزلى ۷۴ و در رامسر ۷۳ و در بابلسر ۷۱ و در گرگان ۵۳ بوده است که با توجه به معدل ۱۵ سال
 
(۵۴ - ۱۳۴۰) رطوبت چهار ناحيه مذکور که به ترتيب انزلى ۷۵، بابلسر ۷۱، گرگان ۵۷ بوده است معلوم مى‌شود که ميزان متوسط رطوبت در سواحل درياى خزر هميشه در سطح بالا و زياد است.
 
 
رطوبت سواحل درياى خزر نوسان قابل توجهى ندارد ولى مانند باران هرچه در طول ساحل از غرب به شرق برويم از مقدار آن کاسته مى‌شود تا از ۷۴ در انزلى (حداکثر) به ۵۳ در گرگان مى‌رسد. در مجموع رطوبت نواحى شرقى
 
ساحل جنوبى درياى خزر از نواحى غربى آن کمتر است و حداکثر رطوبت غالباً در انزلى ديده مى‌شود.
 
 
در کرانه‌هاى خليج‌فارس و درياى عمان رطوبت نسبى هوا نسبتاً بالا است و در ماه‌هاى سال چندان تفاوتى نمى‌کند در سال ۱۳۵۴ رطوبت نسبى در آبادان ۳۵، در بندرعباس ۵۵، در بوشهر ۵۶، در چابهار ۵۶، دربندر لنگه ۵۹ و در
 
جاسک ۵۹ بوده که در مقايسه با متوسط رطوبت نسبى ۱۵ سال آبادان، بندرعباس، بوشهر که در طول اين مدت رطوبت نسبى آب به ترتيب ۲۹، ۵۵، ۵۴ بوده است معلوم مى‌شود که جزء در آبادان رطوبت در ديگر مناطق تقريباً به‌هم
 
نزديک و ثابت مى‌باشند.
 
 
نواحى مرکزى ايران به‌علت دورى از درياها و وجود دشت‌هاى وسيع و خشک ميزان رطوبت نسبى در بعضى از ماه‌هاى سال بسيار کم است تا جائى‌که در برخى نواحى کوير لوت به ۲/۱۱% مى‌رسد، به‌طور کلى در فلات مرکزى
 
ميزان رطوبت در دى و به بهمن به حداکثر و در خرداد و تير به حداقل مى‌رسد.
 
 
از مناطق مرکزى ايران مى‌توان اصفهان و يزد را به‌طور مثال ذکر کرد که رطوبت نسبى سال ۱۳۵۴ اصفهان ۳۳ يزد ۲۶ و معدل رطوبت نسبى ۱۵ سال (۵۴ - ۱۳۴۰) هر يک به ترتيب اصفهان ۲۶ و يزد ۲۱ بوده است که در مقايسه
 
با رطوبت نسبى سواحل درياها در سطح پائين قرار دارد.
 
 
 
 
 تأثير جنگل در رطوبت و باران
 
 
جنگل در هر کشورى از عوامل تعديل‌کننده آب و هوا و جلب بخار آب و توليد باران مى‌باشد وجود مقدار زيادى درخت و نباتات در آب و هواى محل تأثير مى‌بخشد، حد متوسط درجه حرارت در نقاط جنگلى تنزل مى‌کند و گرماى تابستان
 
کمتر است. تأثير جنگل نه تنها از اين نظر است که مانع تابش نور آفتاب بر روى زمين همچنين مانع تشعشع حرارت مى‌شود بلکه جنگل چون مقدار زيادى رطوبت وارد هوا مى‌سازد اين رطوبت مقدارى از حرارت را جذب مى‌کند در
 
نتيجه شدت گرما را کاهش مى‌دهد.
 
 
بر اساس بررسى‌هائى که به‌عمل آمده تأثير وجود جنگل در درجه حرارت تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر محسوس است خصوصاً جنگل‌هاى کوهستانى در افزايش ميزان باران تأثير مهمى دارند و اين بدان علت است که در نتيجه تنزل درجه
 
حرارت ابرهاى مرطوب زودتر اشباع شده و به‌سرعت تبديل به باران مى‌شوند.
 
 
به‌طور تقريب در حدود ۹/۱ از سرزمين‌هاى ايران پوشيده از درخت و جنگل مى‌باشد که انبوه‌ترين آنها به‌وسعت ۴/۳ ميليون هکتار در ساحل درياى خزر يعنى در مازندران و گرگان و گيلان قرار دارد. شواهد متعدد تاريخى حاکى است
 
که در قديم نواحى بيشترى از ايران پوشيده از جنگل‌هاى سرسبز بوده است ولى بناء به جهاتى بيشتر جنگل‌هاى ايران از بين رفتند. انهدام جنگل‌ها علاوه بر آنکه موجب نابودى ثروت طبيعى کشور گرديد بلکه سبب شد که آب و هواى
 
بسيارى از نقاط ايران به‌صورت نامساعدى درآيد.
 
 
بوته‌ها و نهال‌هاى کوچک در اطراف کرمان و دامنه‌هاى جنوبى کوه‌هاى سوادکوه و فيروزکوه نمونه و آثارى از جنگل‌هاى انبوه گذشته است. در کرمان همين بوته‌ها و درخت‌هاى کوچک سبب مى‌شود که خاک کمترى به‌طرف شهر
 
حرکت کند و اگر اين بوته‌ها هم قطع گردد کرمان در معرض خطر قطعى هجوم خاک قرار مى‌گيرد.
 
 
فراوانى رطوبت هوا و کثرت باران نواحى جنگلى ساحل جنوبى درياى خزر را مى‌توان دور از تأثير جنگل‌ها دانست، گرچه وجود عوامل طبيعى ديگر چون ارتفاعات و نزديکى به دريا در نزلات جوى و رطوبت اين ناحيه مؤثر
 
مى‌باشند ولى وجود جنگل خود نيز يکى از عوامل مؤثر در جلب بخار آب و توليد باران مى‌باشد. جنگل همراه با عوامل ديگر دست به‌دست هم دادند موجب شدند تا سواحل جنوبى درياى خزر از حداکثر بارندگى در طول سال بهره‌مند
 
شود. بر اساس اندازه‌گيرى که در برخى از نقاط ساحلى چون انزلى و بابلسر شده ميزان بارندگى انزلى ۲۴۶۰ ميلى‌متر و بابلسر ۹۶۹ ميلى‌متر در سال ۱۳۵۴ بوده است در حالى‌که اين رقم در ناحيه‌اى چون کرمان از ۱۸۰ ميلى‌متر
 
تجاوز نمى‌کرد يا نواحى ديگر چون زاهدان يزد سمنان به‌ ترتيب هر يک بيش از ۹۷ و ۸۱ و ۱۲۵ ميلى‌متر در سال باران نداشتند. گرچه عدم وجود جنگل خود به تنهائى عامل اين کمبود باران نبوده و عوامل ديگر چون شرايط طبيعى
 
محل تأثير داشته است ولى وجود جنگل مى‌توانست تا حدى در ايجاد رطوبت و احياناً باران منطقه مؤثر واقع باشد.
 
 
صنایع رطوبت هیراد
 
 
 
تولید کننده با کیفیت ترین انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر 
انواع رطوبت ساز های صنعتی با ظرفیت های متنوع و آبشن های اختصاصی جهت تامین رطوبت هوای محیط در صنایع تولیدی
 اجرای سیستم های مه پاش های نازلی و فروش انواع مه پاش ، نازل ، فوگر ، الکتروپمپ فشار قوی ، لوله ها و اتصالات مربوطه 
دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک ساخت صنایع رطوبت هیراد، بهترین سیستم برای تامین سریع ،یکنواخت و قابل کنترل رطوبت هوا در محیط های صنعتی ،آزمایشگاهی و  کشاورزی می باشد
 
 
طراحی و تولید دستگاه های صنعتی تولید رطوبت به روش التراسونیک و مه پاش نازلی
 
 
 
رتبه سه از سازمان نظام مهندسی
 
با بیش از 20 سال سابقه کار
 
پدیده ای نو در صنعت تولید رطوبت
 
 
 
 
 
 
 
 

رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز اولتراسونیک,مهساز التراسونیک,مه ساز,مه پاش,مهساز,نازل مه پاش,فوگر,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز,فروش رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,قیمت رطوبت ساز,رطوبت ساز سردخانه, رطوبت ساز تولید سیگار,رطوبت ساز انبار توتون,رطوبت ساز آزمایشگاه,رطوبت ساز دیتا سنتر,رطوبت ساز روم سرور,رطوبت ساز مرکز داده,رطوبت ساز کارخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز نساجی,رطوبت ساز نخ ریسی,رطوبت ساز انبار کاغذ,رطوبت ساز کارخانه چوب, رطوبت ساز هایپر مارکت,رطوبت ساز سوپر مارکت,رطوبت ساز کاهش گرد و غبار,مه ساز کاهش گرد و غبار,مه ساز کاهش ذرات معلق,رطوبت ساز کاهش ذرات معلق,مه ساز کاهش بوی بد,رطوبت ساز سالن تولید,رطوبت ساز آزمایشگاهی,رطوبت ساز انبار,بخار سرد,رطوبت سرد, مه سرد ,بخور سرد,اندازه گیری رطوبت,تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت,بهترین رطوبت ساز,بهترین مه ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,بهترین کارخانه رطوبت ساز,بهترین شرکت رطوبت ساز,مه ساز تزئینی,مه ساز زینتی , مه ساز آب نما ,آلتراسونیک,رطوبت ساز آلتراسونیک,انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز مرغداری,رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز سالن قارچ, رطوبت ساز شناور,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,رطوبت ساز سالن ورزشی,رطوبت مناسب, ,تنظيم رطوبت سالن قارچ, فروش رطوبت ساز ومه پاش, سیستم تولید بخارسرد,دستگاه های تولید وتنظیم رطوبت,مه پاش سالن قارچ,رطوبت ساز پرورش قارچ,رطوبت ساز مرغداری,تنظیم رطوبت چایخانه ,مه ساز گلخانه, تولید مه, تولید رطوبت, تنظیم رطوبت, تنظیم مه, کنترل رطوبت, ,مه ساز,مهساز,مه ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک, فروش مه ساز,تولید کننده مه ساز,دستگاه مه ساز, بخار سرد,مه ساز آزمایشگاه,مه ساز دیتا سنتر,مه ساز سالن قارچ, مه سازسردخانه,مه ساز فروشگاه,مه ساز هایپر مارکت,مه ساز سوپر مارکت,مه ساز مرغداری,مه ساز چاپخانه, مه ساز سالن,مه ساز سوله,مه ساز تولید سیگار,مه ساز آزمایشگاهی, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,تولید مه ساز,قیمت مه ساز, کنترل رطوبت محیط,انواع مه ساز,تولید مه ساز,دستگاه تنظيم رطوبت,مه ساز سردخانه, مه ساز سالن دخانیات,مه ساز انبار توتون,مه ساز آزمایشگاه,مه ساز دیتا سنتر,مه ساز روم سرور,مه ساز مرکز داده,مه ساز صنعتی,مه ساز کارخانجات,مه ساز سالن,مه ساز سوله,مه ساز مرغداری,مه ساز گلخانه,مه ساز سالن قارچ,مه ساز نساجی,مه ساز نخ ریسی,مه ساز انبار کاغذ,مه ساز کارخانه چوب,مهساز,مهساز,مهساز التراسونیک,مهساز التراسونیک, فروش مهساز ساز,تولید کننده مهساز,دستگاه مهساز, بخار سرد, مهساز اولتراسونیک, مهساز صنعتی, مهساز آزمایشگاه,مهساز دیتا سنتر,مهساز سالن قارچ,مهسازسردخانه,مهساز فروشگاه,مهساز هایپر مارکت,مهساز سوپر مارکت,مهساز مرغداری,مهساز چاپخانه, مهساز سالن,مهساز سوله,مهساز تولید سیگار,مهساز آزمایشگاهی, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,تولید مهساز,قیمت مهساز, کنترل رطوبت محیط,انواع مهساز,تولید مهساز,دستگاه تنظيم رطوبت,مهساز سردخانه, مهساز سالن دخانیات,مهساز انبار توتون,مهساز آزمایشگاه,مهساز دیتا سنتر,مهساز روم سرور,مهساز مرکز داده,مهساز صنعتی,مهساز کارخانجات,مهساز سالن,مهساز سوله,مهساز مرغداری,مهساز گلخانه,مهساز سالن قارچ,مهساز نساجی,مهساز نخ ریسی,مهساز انبار کاغذ,مهساز کارخانه چوب,مه پاش,مهپاش, رطوبت ساز,سیستم مه پاش،سیستم میست, رطوبت ساز نازلی, سیستم مه پاش نازلی, سیستم فوگر نازلی ,سیستم مه پاش,سیستم مهپاش,نازل مه پاش،سیستم میست،سیستم فوگر،مه پاش نازلی،مه پاش سرد،مهپاش سرد,مه پاش گرم,نازل مه پاش,نازل مه پاش استیل، نازل مه پاش سرامیکی، نازل مه پاش برنجی، نازل مه پاش تایوانی,فوگر,تجهیزات مه پاش,اتصالات مه پاش, شیلنگهای هیدرولیک مه پاش, الکتروپمپ مه پاش,دستگاه تصفیه آب مه پاش، مه پاش مرغداری, مه پاش  گاوداری, مه پاش سالن قارچ, مه پاش سردخانه, مه پاش چاپخانه, مه پاش گلخانه, مه پاش دامداری, مه پاش,مهپاش مرغداری, مهپاش گاوداری, مهپاش سالن قارچ, مهپاش سردخانه, مهپاش چاپخانه, مهپاش گلخانه, مهپاش دامداری,نازل مه پاش مرغداری,نازل مه پاش گاوداری,سیستم مه پاش مرغداری,سیستم مه پاش گاوداری,سیستم مهپاش مرغداری,سیستم مهپاش مرغداری,نازل مهپاش مرغداری,نازل مهپاش گاوداری,سیستم مهپاش گلخانه,سیستم مهپاش پرورش قارچ,قیمت مه پاشمرغداری,قیمت مه پاش گاوداری,هزینه مه پاش مرغداری,هزینه مه پاش گاوداری,مه پاش تایوانی,مهپاش تایوانی,مهپاش مرغداری تایوانی,مهپاش ارزان,مه پاش ارزان،نازل فوگر,نازل میست,سیستم فوگر,رطوبت,رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا,میزان رطوبت, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت, رطوبت ساز,مه ساز, رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز اولتراسونیک,مهساز التراسونیک,مه ساز,مه پاش,مهساز,نازل مه پاش,فوگر,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز,

 

 
 
 
 
 

 

میزان رطوبت شهر ها,درصد رطوبت شهر ها,رطوبت,رطوبت مطلق,رطوبت اشباع,رطوبت نسبی,فشار بخار آب,نقطه شبنم,ژاله,تغییرات رطوبت نسبی,,اندازه گیری رطوبت,تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت,