محصولات
جستجو

رطوبت و دمای مناسب ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی
میزان رطوبت هوا برای طراوت میوه و سبزیجات و گوشت در سوپر مارکت

رطوبت و دمای مناسب ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی
رطوبت و دمای مناسب ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی
جدول دما و رطوبت نسبی هوا برای نگه داری ميوه و سبزی
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﯽ می باشد
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﯽ، زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺧـﻮد‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.‬
بخصوص این موضوع در سوپر مارکتها که میوه و سبزی جات در معرض هوای خشک و نور قرار دارند بسیار حائز اهمیت است
لذا استفاده از رطوبت ساز در سوپر مارکت ها بسیار مهم و مانع از دوریز بخش زیادی از سبزیجانت و میوه جات می گردد 
ضمنا رطوبت باعث طراوت میوه جات و سبزیجات آنها را مشتری پسند می نماید
 
 

zaman-dama-rtobat-meveh-va-sabzi

رطوبت هوای سوپر مارکت,رطوبت هوا برای نگهداری میوه,رطوبت هوا برای نگهداری سبزیجات,